شرکت دبیرا مفتخر است که توانسته با شرکت های دولتی نظیر شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو تهران) و اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به طور مستقیم و شرکت ملی گاز ایران و پتروشیمی اصفهان به طور غیر مستقیم پروژه هایی را به سرانجام برساند.

شرکت دبیرا مفتخر است با شرکت های خصوصی بزرگ نظیر شرکت تجهیزات پزشکی دبیر بزرگترین شرکت خصوصی در زمینه تهجهیزات پزشکی ارتوپدی و اتاق عمل و با شرکت فراز کاویان بزرگترین تولید کننده پرده هوا و اتاق تمیز در ایران پروژه هایی را به سر انجام برساند.

TOP