پروژه های انجام شده

برخی سوابق پروژه هاي نرم افزاري

 • 1. پروژه اطلاع رسانی راهبران قطار توسط پیامک در شرکت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه(مترو تهران)
 • 2. بخش نرم افزارهاي ویندوزي پروژه نظام مانیتورینگ بهره وري شرکت ملی گاز ایران
 • 3. بخ ش نرم افزارهاي ویندوزي و سیستم جمع آوري اطلاعات تحت وب پروژه مدیریت فرآیندهاي پتروشیمی اصفهان
 • 4. سیستم بودجه ریزي عملیاتی سازمان مدیریت پسماند مشهد
 • 5. سیستم مدیریت کیفیت و اتوماسیون اداري شرکت تجهیزات پزشکی دبیر در سطح شبکه محلی داخل شرکت
 • 6. سیستم صدور فاکتور شرکت دبیر در سطح شبکه محلی داخل شرکت

برخی سوابق وبسایتهاي طراحی شده

 • 1. طراحی و پیاده سازی سیستم نقل و انتقلات پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان های تهران
 • 2. بخش سیستم جمع آورطلاعات تحت وب پروژه نظام مانیتورینگ بهر ه وری شرکت ملی گاز ایران به آدرس gpm.nigc.ir
 • 3. بخش سیستم جمع آوری اطلاعلات تحت وب پروژه مدیریت فرآینده های پتروشیمی اصفهان

پروژه های در حال اجرا

 • بخش نرم افزارهاي ویندوزي و سیستم جمع آوري اطلاعات تحت وب پروژه ارزیابی عملکرد واحدهاي بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران
 • بخش سیستم جمع آوري اطلاعات تحت وب پروژه ارزیابی عملکرد واحدهاي بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران به آدرس iwtest.nigc.ir
TOP